Otázka, ktorú si v súčasnosti kladú architekti a stavitelia: Ako možno efektívnejšie využívať moderné technológie automatizácie a robotiky na realizáciu projektov a generovanie príjmov?  Význam automatizácie a robotiky v architektúre. Na presnejšie určenie postojov k robotike v praxi by sa architekti mali zamyslieť nad svojím vlastným vzdelávaním. Študenti architektúry sa často oboznamujú s pojmami automatizácie tovární a autonómnych robotov prostredníctvom mýtov o "majstrovi staviteľovi", ktorý je považovaný za historického predka dnešných architektov a ktorý dohliadal nielen na projektovanie, ale aj na výstavbu budov a stavieb.

Základný význam tohto príbehu spočíva v tom, že úloha profesie znovu získať disciplíny, ktoré sa stali špecializovanými a oddelenými, sa v súčasnom diskurze prejavuje v sústredení sa na priame riadenie stavebných úloh, ktoré vykonávajú roboty alebo iné prostriedky priemyselnej automatizácie a ktoré sú riadené údajmi obsiahnutými v digitálnom modeli projektu. Takéto dokumenty v strojovo čitateľnej forme sa výrazne líšia od klasických plánov tým, že na realizáciu zámeru návrhu nie je potrebný kvalifikovaný pracovník. Naopak, umožňujú obísť odborníkov, aby obnovili "remeselnú zručnosť" a sústredili znalosti o výstavbe s cieľom teoreticky priamejšie a hlbšie ovplyvniť projektový zámer počas výstavby.

Tento prístup "od spisu k spisu" nie je jednoduchý ani pre tých niekoľko vertikálne integrovaných organizácií, ktoré ho dnes dokážu realizovať, a nie je možné ho realizovať v súčasnom dominantnom systéme "navrhni - ponúkni - postav", pretože neexistuje riziko a odpojenie.

Okrem toho, že je tento prístup kategoricky zavádzajúci - zmluvy AIA obsahujú zákaz architektom používať "nástroje a techniky" -, bagatelizuje a ignoruje vyšší potenciál robotiky v architektúre, najmä vyhliadky na rozvoj profesionálnych služieb a modelov príjmov založených na autonómnom spôsobe zberu informácií z miesta.

Vzdialené riadenie výstavby. 

Architekti, ktorí využívajú teleprezenciu, nemajú vlastné stavenisko a nepracujú na ňom, v dôsledku čoho sa zdá, že majú problém s rýchlym prístupom k údajom, ktoré potrebujú na doplnenie svojich návrhových modelov s reálnym svetom. Neefektívne postupy organizácie výstavby oddeľujú projektantov od pracovníkov na stavbe: tradične je na stavbe pravidelne len niekoľko architektov, zatiaľ čo zvyšok kancelárie naďalej pracuje pri svojich osobných počítačoch. Hoci každá strata komunikácie má nezamýšľané dôsledky, skutočnou hrozbou izolovanej kultúry dizajnu je, že vedie k nepochopeniu spôsobu odovzdávania informácií.

Metódy dodávok založené na modeli vychádzajú z predpokladu, že informácie potrebné na výstavbu budovy sa nachádzajú výlučne v modeli návrhu, v skutočnosti však väčšina informácií potrebných na výstavbu budovy pochádza od odborníkov na stavbe. Lineárny proces výstavby je síce navrhnutý tak, aby hlbšie preniesol zámer návrhu do reality, ale v skutočnosti znižuje šance na plodnú interakciu medzi architektmi a odborníkmi. Zámer návrhu je prezentovaný ako súbor pevne stanovených informácií a neumožňuje spätnú väzbu alebo prispôsobenie podmienkam na mieste.

Táto forma decentralizácie znalostí nie je prekážkou výstavby, ale skôr jej predpokladom. Úspešná výstavba sa opiera o rozsiahle skúsenosti v teréne; tam, kde proces decentralizácie znalostí nie je podporovaný dodávateľskou technológiou, musí komunikácia zdola nahor plávať smerom k toku lineárnych údajov. Je to nákladné a vedie to k tomu, že do modelu sa vkladajú nedostatočné informácie, čo sťažuje vypracovanie účinnej projektovej dokumentácie a odovzdanie projektu vlastníkovi.

 

 

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It